Головна | Реєстрація | Вхід | RSSMonday, 27.06.2022, 20:16

Херсонський навчально - виховний комплекс № 7

Меню сайту

Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

16 жовтня 2013 року № 1437

Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2013 року за № 1846/24378

 

    Вiдповiдно до пiдпункту 45 пункту 4 Положення про Мiнiстерство освiти i науки України, затвердженого Указом Президента України вiд 25 квiтня 2013 року № 240 , та з метою пошуку, пiдтримки талановитих учнiв i популяризацiї iнформацiйно-технологiчних знань

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Мiжнародний конкурс з iнформатики та комп’ютерної вправностi «Бобер» (далi — Конкурс), що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкiльної освiти (Єресько О. В.), департаменту професiйно-технiчної освiти (Супрун В. В.), Інституту iнновацiйних технологiй i змiсту освiти (Удод О. А.) сприяти участi учнiв загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладiв у Конкурсi.

3. Департаменту загальної середньої та дошкiльної освiти (Єресько О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому законодавством порядку.

4. Мiнiстерству освiти i науки, молодi та спорту Автономної Республiки Крим, головним управлiнням, управлiнням, департаментам освiти i науки обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй сприяти педагогiчним колективам загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладiв в органiзацiї та проведеннi Конкурсу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Жебровського Б. М.

6. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

 

I. Загальнi положення

1. Це Положення визначає порядок проведення Мiжнародного конкурсу з iнформатики та комп’ютерної вправностi «Бобер» (далi — Конкурс).

2. Конкурс проводиться з метою популяризацiї i поглиблення знань з iнформатики, iнформацiйних та комп’ютерних технологiй серед учнiв, поширення та впровадження нацiональних освiтнiх технологiй за кордоном, аналiзу та запровадження сучасних прогресивних освiтнiх зарубiжних технологiй в Українi.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

- пiдвищення рiвня комп’ютерної грамотностi учнiв;

- впровадження сучасних iнформацiйних та комунiкацiйних технологiй в органiзацiю навчального процесу та позакласної роботи;

- ознайомлення i зацiкавлення сучасними iнформацiйними технологiями, комп’ютерною технiкою та лiтературою з цих галузей знань;

- активiзацiя творчої дiяльностi вчителiв.

 

II. Учасники Конкурсу

1. У Конкурсi мають право брати участь учнi 2–11 класiв загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладiв усiх типiв i форм власностi (далi — Учасники Конкурсу).

2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсi на добровiльних засадах.

3. Пiд час проведення Конкурсу обробка персональних даних Учасникiв Конкурсу здiйснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» .

 

III. Органiзацiя, умови, строки проведення Конкурсу

1. Органiзацiя i проведення Конкурсу забезпечуються Органiзацiйним комiтетом (далi — Оргкомiтет), визначеним Мiнiстерством освiти i науки України.

    Для безпосереднього забезпечення проведення Конкурсу в регiонах Оргкомiтетом створюється Координацiйна рада Конкурсу, до якої входять представники Оргкомiтету, Мiнiстерства освiти i науки України та/або Інституту iнновацiйних технологiй i змiсту освiти Мiнiстерства освiти i науки України, регiональнi координатори Конкурсу (координатор в Автономнiй Республiцi Крим, обласнi координатори, мiськi координатори в мiстах Києвi та СевастополI), представники громадських органiзацiй (за згодою), iншi особи, запрошенi Оргкомiтетом.

    До повноважень Оргкомiтету належать:

  • визначення структури завдань, часу, який надається для їх виконання, критерiїв оцiнювання тощо;
  • визначення дати проведення Конкурсу;
  • органiзацiя перевiрки робiт Учасникiв Конкурсу;
  • оприлюднення результатiв Конкурсу i визначення його переможцiв;
  • опрацювання зауважень учасникiв щодо проведення Конкурсу та його завдань;
  • координацiя та виготовлення матерiалiв Конкурсу (у виглядi видання iнформацiйних вiсникiв, посiбникiв, науково-популярних видань, статей, вiдеоматерiалiв, компакт-дискiв тощо), розмiщення таких матерiалiв у мережi Інтернет тощо;
  • пiдготовка та подання пропозицiй до Мiжнародного оргкомiтету BEBRAS для формування банку завдань Конкурсу;
  • проведення семiнарiв та нарад Координацiйної ради з метою пiдбиття пiдсумкiв та пiдготовки до наступного Конкурсу;

- проведення для педагогiчних працiвникiв та учнiв iнших наукових, методичних та освiтнiх заходiв, пов’язаних з Конкурсом.

2. Конкурс проводиться щороку в листопадi на добровiльних засадах.

    Учасники Конкурсу виконують завдання, складенi на основi пропозицiй країн — учасникiв Конкурсу, розроблених та затверджених на щорiчнiй Мiжнароднiй конференцiї спiльноти BEBRAS.

    Завдання, якi пропонуються вiд України, розробляються та затверджуються на семiнарi (нарадI) Координацiйної ради.

    Змiни до завдань, прийнятих Мiжнародною конференцiєю спiльноти BEBRAS, вносяться Координацiйною радою за попередньою згодою з Мiжнародним оргкомiтетом BEBRAS.

    Перелiк завдань для проведення Конкурсу в Українi затверджується Оргкомiтетом Конкурсу.

    Регiональнi координатори (координатор в Автономнiй Республiцi Крим, обласнi координатори, мiськi координатори в мiстах Києвi та СевастополI) реєструються Оргкомiтетом Конкурсу.

    Для участi в Конкурсi у встановленi Оргкомiтетом строки та у визначенiй ним формi регiональнi координатори подають до Оргкомiтету зведенi заявки на участь у Конкурсi.

Не менше нiж за день до початку Конкурсу Оргкомiтет надсилає координаторам закодований пакет (файл) iз завданнями Конкурсу та необхiднi iнструкцiйнi та iнформацiйнi матерiали.

    Пароль до пакета кожен учень отримує не бiльше нiж за 2 хвилини до початку Конкурсу.

    Мiсцевi координатори Конкурсу за дорученням Оргкомiтету реєструються регiональними координаторами. Дiяльнiсть мiсцевого координатора може охоплювати один або декiлька навчальних закладiв.

    Для участi в Конкурсi кожен бажаючий реєструється в мiсцевого координатора, який виконує органiзацiйнi заходи щодо проведення Конкурсу в даному навчальному закладi.

Регiональнi координатори органiзовують збiр заявок на участь у Конкурсi вiд мiсцевих координаторiв.

    У навчальному закладi Конкурс органiзовує та проводить мiсцевий координатор разом iз вчителями iнформатики, iншими педагогiчними працiвниками (за згодою).

 

IV. Змiст i структура завдань

1. Учасникам Конкурсу пропонуються завдання двох типiв:

тестовi завдання з кiлькома варiантами вiдповiдей, з яких потрiбно обрати правильнi;

iнтерактивнi завдання, у яких отримання правильної вiдповiдi передбачає виконання вiдповiдної послiдовностi операцiй на комп’ютерi.

2. Кiлькiсть завдань та час виконання завдання для кожної вiкової групи Учасникiв Конкурсу визначає Оргкомiтет.

3. Оцiнювання результатiв Конкурсу здiйснюється на пiдставi сумарної кiлькiсть балiв, набраних Учасником Конкурсу. Кiлькiсть балiв за кожне завдання та порядок нарахування цих балiв визначає Оргкомiтет у правилах проведення чергового Конкурсу.

4. Оргкомiтет Конкурсу приймає вiд координаторiв, учителiв, вчених, методичних працiвникiв, представникiв громадськостi пропозицiї щодо формування основного завдання та правил Конкурсу на наступний рiк. До формування перелiку завдань Конкурсу запрошуються досвiдченi вчителi, науковцi, iншi квалiфiкованi фахiвцi (за згодою). Прiзвища, iмена, по батьковi авторiв завдань зазначаються в iнформацiйних матерiалах.

 

V. Порядок проведення Конкурсу

1. Пiдготовчий етап:

    Оргкомiтет щороку надсилає регiональним координаторам необхiднi iнформацiйно-методичнi матерiали для органiзацiї Конкурсу (плакати, iнструкцiї, iншу друковану продукцiю, електроннi матерiали тощо).

    Регiональнi координатори разом з мiсцевими координаторами розповсюджують iнформацiю про Конкурс, проводять вiдповiднi семiнари, бесiди, консультацiї для Учасникiв Конкурсу, учителiв, батькiв, надають демонстрацiйнi версiї матерiалiв Конкурсу.

    Про початок Конкурсу Оргкомiтет повiдомляє на офiцiйному сайтi Конкурсу.

2. Конкурс проводиться протягом одного дня для всiх навчальних закладiв України, якi подали заявки, за однаковими завданнями для даної вiкової групи Учасникiв Конкурсу;

- мiсцевi координатори Конкурсу в навчальному закладi отримують закодованi електроннi пакети (файли) iз завданнями та паролi до них не пiзнiше нiж за день до проведення Конкурсу;

- мiсцевi координатори Конкурсу встановлюють закодованi пакети на всiх комп’ютерах, призначених для виконання завдання, за один день до початку Конкурсу i перевiряють їх цiлiснiсть;

- пароль не оприлюднюється до початку проведення Конкурсу;

    Учасники Конкурсу отримують пароль безпосередньо перед початком Конкурсу.

    Координатор вiдповiдного рiвня забезпечує дотримання правил проведення Конкурсу, встановлених цим Положенням.

    Перед початком Конкурсу мiсцевий координатор проводить детальний iнструктаж для Учасникiв Конкурсу щодо заповнення анкети учасника та роботи з пакетом завдань.

    Усi завдання Учасник Конкурсу повинен виконувати самостiйно.

    Час початку i час завершення роботи над завданнями фiксується автоматично.

    Час на вiдкриття пакета, введення пароля та заповнення анкети не входить до часу, видiленого на виконання завдання Конкурсу.

    Кожен Учасник Конкурсу пiсля завершення Конкурсу подає свiй автоматично сформований файл вiдповiдей мiсцевому координатору.

    Файли вiдповiдей усiх Учасникiв Конкурсу та звiтнi матерiали передаються регiональному координатору в день проведення Конкурсу мiсцевими координаторами.

    Регiональний координатор вiдповiдно до iнструкцiй, наданих Оргкомiтетом, формує електронний пакет, який передається Оргкомiтету для перевiрки та обробки.

    Учасники Конкурсу та їхнi батьки (особи, що їх замiнюють) пiсля завершення перевiрки робiт мають право ознайомитися з експертними оцiнками виконаних робiт, здiйсненими Оргкомiтетом.

 

VI. Пiдбиття пiдсумкiв Конкурсу

1. Результати Конкурсу затверджуються протокольним рiшенням Оргкомiтету.

2. Результати Конкурсу оприлюднюються на офiцiйному сайтi Конкурсу не пiзнiше нiж через вiсiм тижнiв пiсля його проведення. Мiнiстерство освiти i науки України, Інститут iнновацiйних технологiй i змiсту освiти Мiнiстерства освiти i науки України також можуть розмiщувати пiдсумковi матерiали Конкурсу на своїх офiцiйних сайтах.

3. Звiти за результатами Конкурсу подаються до Мiнiстерства освiти i науки України, Інституту iнновацiйних технологiй i змiсту освiти Мiнiстерства освiти i науки України. Аналiтичнi матерiали за пiдсумками проведення Конкурсу публiкуються в засобах масової iнформацiї, фахових виданнях, надсилаються в iнститути пiслядипломної педагогiчної освiти для опрацювання, обговорення та практичного використання.

 

VII. Апеляцiя та громадський контроль

1. Оргкомiтет Конкурсу у разi наявностi апеляцiйних заяв створює апеляцiйну комiсiю, уповноважену розглядати апеляцiйнi заяви Учасникiв Конкурсу з приводу порушення процедури проведення Конкурсу та iнформувати Мiнiстерство освiти i науки України про свої висновки щодо обґрунтованостi поданих апеляцiй.

2. Апеляцiйна заява подається Учасником Конкурсу за поштовою адресою, вказаною на офiцiйному сайтi Оргкомiтету, не пiзнiше трьох тижнiв пiсля оприлюднення результатiв перевiрки завдань Учасникiв Конкурсу.

3. Апеляцiйна комiсiя розглядає апеляцiйнi заяви Учасникiв Конкурсу в строк не бiльше трьох робочих днiв з дати отримання апеляцiйної заяви, приймає свої рiшення бiльшiстю голосiв та складає протокол, який пiдписують голова, секретар та члени апеляцiйної комiсiї.

4. Про висновки апеляцiйної комiсiї, викладенi в протоколi, Учасник Конкурсу, який подавав заяву, повiдомляється у триденний строк з дати прийняття рiшення. Протоколи передаються до Оргкомiтету протягом двох робочих днiв пiсля завершення роботи комiсiї для прийняття та затвердження результатiв.

5. Координатори Конкурсу можуть залучати до спостереження за дотриманням правил проведення Конкурсу батькiв Учасникiв Конкурсу (за згодою), представникiв громадських органiзацiй (за згодою), представникiв засобiв масової iнформацiї (за згодою) (далi — Спостерiгачі). Пропозицiї та зауваження Спостерiгачiв щодо органiзацiї та проведення Конкурсу координатор надсилає до Оргкомiтету.

 

VIII. Вiдзначення Учасникiв Конкурсу

1. Урочиста церемонiя нагородження переможцiв Конкурсу та вчителiв, якi їх пiдготували, вiдбувається, як правило, на урочистих заходах, що проводяться в навчальному закладi.

2. Кожен Учасник Конкурсу отримує сертифiкат (сертифiкати) Конкурсу та iнформацiйнi матерiали Конкурсу у формi, визначенiй Оргкомiтетом.

3. Пiдсумки Конкурсу пiдбиваються по кожному класу окремо i сертифiкати розподiляються за сумарною кiлькiстю набраних балiв:

- сертифiкат «Вiдмiнний результат» отримують 12,5% Учасникiв Конкурсу;

- сертифiкат «Добрий результат» отримують 37,5% Учасникiв Конкурсу;

- сертифiкат «Учасник конкурсу» отримують всi решта 50% Учасникiв Конкурсу.

4. На мiсцевому рiвнi (у тому числi на рiвнi окремого навчального закладу) Учасники Конкурсу можуть вiдзначатися iншими заохочувальними нагородами (наприклад, за абсолютний результат, за правильне розв’язання окремих складних задач тощо).

 

IX. Фiнансування Конкурсу

Джерелами фiнансування Конкурсу є кошти, не забороненi законодавством України.

 

 

 

 

 

Директор департаменту                                                                         О. В. Єресько

загальної середньої

та дошкiльної освiти

 


Міністр                                                                                                    Д. В. Табачник

Друзі сайту
Форма входу

Copyright MyCorp © 2022
Free website builderuCoz